nagroda do negocjacji?

18 lipca 2012

Dostałem zaproszenie, do pewnego konkursu, na logo. Były i załączniki, do poczytania/wypełnienia. Temat, jak temat, podobno ważny i doinwestowany, ze środków innego kraju.

Regulaminy warto czytać, dokładnie i ze zrozumieniem, PRZED, nie po.

Zabrałem się więc za czytanie sążnistego Regulaminu Konkursu. W miarę czytania robiło się co najmniej dziwnie. Szczególnie w paragrafach o nagrodzie, szumnie powiedziane, i przejściu autorskich praw majątkowych do wygrywającego znaku.

Ale do rzeczy, po kolei. Wytłuszczenia w tekście Regulaminu są moje.

„§1, pkt 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu konkursowego na logotyp  z hasłem, który będzie znakiem rozpoznawczym ww. projektu.”

„§3, pkt 2. Projekt musi składać się ze znaku graficznego oraz hasła pasującego graficznie do znaku. „

Czyli nie tylko sam projekt znaku, ale i hasło trzeba wymyślić, co dokonkretnia paragraf 5.

„§5 Warunki jakie powinien spełnić projekt hasła
1. Hasło musi być oryginalne i ujmować w sposób syntetyczny ideę projektu, […]
2. Hasło ma być spójnie wkomponowane w projekt logotypu i tworzyć całość.
3. Hasło powinno być napisane czcionką Trebuchet MS.
4. Hasło powinno być napisane w języku polskim oraz przetłumaczone na język angielski. „

Choć nie rozumiem, co twórcy regulaminu mieli na myśli pisząc „projekt hasła” ? W tym wypadku to raczej propozycja. I czemu to nie twórca znaku ma wybrać krój, skoro w §3, pkt 2. mamy „… oraz hasła pasującego graficznie do znaku.”? Czcionka? To może składem ręcznym trzeba to potraktować?

Kolejna sprawa, czyli warunki uczestnictwa w tym konkursie.

„§2 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doświadczenie w opracowaniu minimum dwóch wykonanych usług wykonania logotypów oraz tworzenia systemu identyfikacji.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ale nie ma łatwo, o czym informuje nas paragraf 7.

„§7  Wymagania dotyczące dokumentów potwierdzającym spełnienie warunków udziału w konkursie
Uczestnicy powinni przedstawić:
a) wykaz prawidłowo wykonanych usług, których przedmiotem było opracowanie logotypu i/lub Księgi Znaku w okresie ostatnich 3 lat z podaniem nazw odbiorców, dat wykonania, przedmiotu usługi. Co najmniej dwie usługi opracowania logotypu i/lub Księgi Znaku.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania prac konkursowych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
c) oświadczenia i dokumenty wymagane w Regulaminie należy złożyć w oryginale  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie daty  i podpisu uprawnionego uczestnika konkursu.

Konkurs czy zamówienie publiczne? Ok, jedźmy dalej, ku „nagrodzie”, pomijając po drodze formę składanych prac (§4 i 6), terminy (§8), kryteria wyboru (§9) i ogłoszenie wyników (§10).

„§11 Nagroda
1. Nagrodą główną w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji na wykonanie Księgi Znaku  na bazie zwycięskiego projektu logotypu o wartości maksymalnej do 15 000 zł brutto (słownie brutto: piętnaście tysięcy brutto), szczegółowo ustalonej w drodze negocjacji.
2. Wypłata Nagrody nastąpi po realizacji umowy, określonej w ust. 3.
3. Szczegóły wykonania usługi w tym terminy realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. [organizator] zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji wybranego projektu logotypu oraz hasła, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
5. Księga Znaku powinna zawierać następujące elementy:

a) Standaryzacja znaku: prezentacja poszczególnych wersji znaku wraz  ich opisem,
b) Standaryzacja kolorystyki znaku: kolory znaku wraz  ich umiejscowieniem  oraz specyfikacją koloru dla przestrzeni barwnej CMYK, PANTONE (druk) i RGB (media elektroniczne).
c) Standaryzacja budowy znaku: relacje między elementami znaku, budowę pola ochronnego, wersje minimalne dla różnego rodzaju druki i zastosowań,
d) Standaryzacja topografii: zalecane i alternatywne kroje pisma stosowane  w akcydensach, oznakowaniach, reklamie i mediach elektronicznych,
e) Standaryzacja zastosowań: szablon strony internetowej, papier firmowy A4, koperty DL, A4, A5, szablon plakatu w wersji pion i poziom, ulotka DL, wizytówka, teczka firmowa, tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe i inne elementy.

No tak, nagroda niby jest, ale jej NIE MA, bo trudno nazwać nagrodą „zaproszenie do negocjacji”, nad realizacją zupełnie innego zakresu prac, niż ogłoszony w §1 pkt 3. Pomijam, że Autor wybranej pracy niekoniecznie musi mieć chęć na dalsze prace ze znakiem. Pomijam też wysokość owego honorarium końcowego, przy takim zakresie prac. Na dodatek, te 15 tys. zł to nie jest nawet suma do wzięcia, a jedynie nieprzekraczalna granica cenowa, do negocjacji. Ręce opadają. Na marginesie,  zastanawiam się jak standaryzować „topografię” i jakiego terenu…

Oczywiście jest w tym paragrafie i sławetne zabezpieczenie się organizatora, czyli:

„6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody, jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią kryteriów wyboru prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. „

Nie rozumiem tylko o jakim przyznaniu nagrody mowa, skoro, de facto, nagrody NIE MA. Chyba, że organizator uważa za nagrodę pogadanie z nim o maksymalnie niskich stawkach za wykonanie prac.

Wszytko to jednak pikuś, przy kolejnej ciekawostce.

„§12 Prawa autorskie
3. W przypadku uznania złożonej przez uczestnika Konkursu pracy za najlepszą, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie autorskich prawa majątkowe do tej pracy nastąpi na podstawie oświadczenia woli autora, ze skutkiem do następujących pól eksploatacji:

a) zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotograficzną, zapis video na taśmie magnetycznej, digitalizacja na cd lub innym nośniku zapisu cyfrowego,
b) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie, rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
c) wystawienie reprodukcji, pokazy na ekranach, monitorach,
d) wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu,
e) wykorzystywanie we wszelkich formach w celach promocji projektu,
f) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji projektu,
g) wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucja,
h) utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi,
i) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych,
j) publicznego wystawiania i wyświetlania logo na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Zamawiającego i podmioty działających na rzecz Zamawiającego,
k) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań i reemisji,
l) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo,

4. W przypadku wygranej uczestnik konkursu udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej zgody  na rozpowszechnianie logotypu wraz z hasłem bez wskazywania imienia i nazwiska uczestnika oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, a także  do ingerowania  w integralność i dokonywanie zmian w znaku graficznym.
5. Po podpisaniu umowy w ramach środków finansowych przeznaczonych na wykonanie Księgi Znaku, zwycięski projekt logotypu wraz z hasłem stanie się własnością Zamawiającego.  Jest to jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych do projektu  oraz możliwością wykorzystania projektu dla własnych potrzeb Zamawiającego.

Mamy tu ciekawostkę wyższego rzędu. Autorskie prawa majątkowe wygrywający ma przekazać nieodpłatnie, oświadczeniem woli, przypominam nagrodą jest „zaproszenie do negocjacji” patrz §12 pkt 3. Ale jednocześnie punkt 3 stoi w sprzeczności z punktem 5, bo okazuje się że prawa przejdą (jak?) po podpisaniu umowy, na wykonanie Księgi. Podpisanie umowy, nie jej skonsumowanie, czyli zapłacenie Twórcy. A mówiąc szczerze, to nie wiem kiedy, te prawa przejdą, skoro mamy sprzeczność terminu.

Brzydko mi to pachnie, teoretycznie jest bowiem możliwość przejęcia znaku bez zapłacenia Twórcy choćby złamanego grosza. Może zatem z tego wyjść nieuświadomione działanie „pro publico bono” Twórcy, tylko czy na pewno pro publico?

Aha, no i jest jeszcze zabezpieczenie organizatora ekstra:

„§13 Pozostałe postanowienia
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołana Konkursu w każdym czasie.

To w końcu Zamawiający czy organizator Konkursu? Może jednak warto skorzystać z tego §13 pkt 5., podpowiadam organizatorowi/zamawiającemu (niepotrzebne skreślić).

Regulaminy warto czytać, dokładnie i ze zrozumieniem, PRZED, nie po.

Kto jest organizatorem?  Jednostka państwowa – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Dbając zatem o higienę, moich praw autorskich, umywam ręce, rano, wieczorem oraz przed każdym posiłkiem. Dla zdrowia.

Dopisek

Na Facebooku dostałem info, od Agaty Jaworskiej-Pobudz, o innym konkursie z równie ciekawą tzw. nagrodą. Konkurs na plakat w Zamościu.

Nagrody Nagrodą główną konkursu jest druk plakatu wybranego przez jury w nakładzie 80 egz. i druk plakatu wybranego przez internautów również w nakładzie 80 egz. i wywieszenie każdego z nich 4-krotnie, na słupach ogłoszeniowych obsługiwanych przez plakatowaniezamosc.pl (na przełomie sierpnia i września 2012 r.)”

Zastanawiam się dla kogo ta „nagroda”, w postaci druku i wywieszenia. Wychodzi mi, że tak naprawdę nagrodę zgarną organizatorzy, w postaci cudzej darmowej pracy, tym bardziej że Autor nie dostanie nawet 1 sztuki. Zarobi więc miasto – ma za darmo, nie inwestuje żadnych środków na projekt ani nagrodę, zarobi drukarnia – za druk tych plakatów. Zarobią wreszcie plakatujący. Tylko Twórca plakatu obejdzie się smakiem, robiąc za jelenia. Inna sprawa dla kogo jest taki konkurs, fachowcy  nie wezmą się na lep, pozostają amatorzy, chcący pochwalić się rodzinie. Darmowa amatorszczyzna sposobem na promocję miasta?


*imię

*e-mail

strona

napisz komentarz

*

 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi