Kraków 2022

18 listopada 2013

Zaczynają się Igrzyska Olimpijskie 2022 w Krakowie, a właściwie starania o Igrzyska, od konkursu, na logo. Zwycięzca dostanie 1 tys., ale ma szansę na 31 tys., to zależy czy mu zatwierdzą wysokie gremia, wtedy załapie się na dodatkowe 10 tys, i czy potrafi zrobić księgę, co z kolei wyceniono na 20 tysięcy. Sumy naturalnie w złotych polskich a nie euro.Tyle wyczytałem w informacji na portalu

Zaglądam do regulaminu, a tam o tej kasie stoi tak:

„§1 Postanowienia ogólne pkt 3.
W ramach Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, których łączna pula nie przekroczy 13 000 zł (trzynastu tysięcy złotych) brutto.”

Łączna pula. Robi się dziwnie, ale jedźmy dalej.

„§2 Mechanizm konkursowy pkt 6.
Niezwłocznie po wyborze przez Komisję Konkursową maksymalnie 3 (trzech) Finałowych Logotypów, przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadamia ich autorów o dokonaniu wyboru przez Komisje Konkursową, przy czym każdego z autorów Finałowego Logotypu obowiązuje do czasu upublicznienia Zwycięskiego Logotypu, o którym mowa w ust. 11.3., bezwzględny zakaz jakiegokolwiek upubliczniania czy udostępniania nagrodzonego Logotypu. Pozostali Uczestnicy Konkursu nie będą informowani o wyborze Komisji Konkursowej.

Czyli nie dowiesz się, że odpadłeś, z kretesem. W tymże paragrafie ilościowy skład Jury: 2 z PKOL, 1 z SKKK 2022, 2 z Urzędu Miasta, 3 projektantów i 1 dziennikarz specjalista od promocji. Na starcie  5:4 wygrywają urzędnicy. I tak musi być.

Czytajmy dalej a trafimy na brakujące 20 tys. zł:

㤠6 Nagrody pkt 7.
Laureat przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem jednej z dwóch umów:
7.1. Umowy przenoszącej prawa autorskie do Zwycięskiego Logotypu oraz na wykonanie Księgi Znaku i przenoszącej prawa autorskie do Księgi Znaku ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto jako nagroda za Zwycięski Logotyp, o której mowa w § 6 ust. 2 oraz 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto za wykonanie Księgi Znaku i przeniesienie praw autorskich do Księgi Znaku”

No i sprawa się wyjaśniła. Ale jak kto nie potrafi zrobić księgi, to:

„7.2. Umowy przenoszącej prawa autorskie do Zwycięskiego Logotypu ze zryczałtowanym wynagrodzeniem autorskim w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za Zwycięski Logotyp, o której mowa w § 6 ust. 2.

A teraz o prawach autorskich, w których nieodmiennie miesza się pewne rzeczy i niestety przy okazji pozbawia Twórców praw osobistych, pod pozorem niezbędności. Co ciekawe, to co poniżej znajdujemy w § 6 Nagrody a nie, jak by się zdawać mogło, w § 7 Prawa autorskie :

„9.3. Wyrażenie zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:
9.3.1. Dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechnianie utworu w takiej postaci;”

Ale mamy jeszcze dwa podpunkty, których przyznam nie bardzo rozumiem:

„9.3.2. Decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.
9.3.3. Dokonywanie wyboru sposobu oznaczania autorstwa utworu lub jego pomijania.”

A nie rozumiem, bo podpunkt 9.3.2 to nic innego, jak swobodne dysponowanie dziełem, przez właściciela autorskich praw majtkowych, i nie wymaga osobnego zastrzegania, tym bardziej w kontekście przejęcia również praw osobistych Twórcy. Zaś podpunkt 9.3.3, oznaczanie autorstwa, w wypadku znaku firmowego/towarowego po prostu nie jest stosowany, poza wstępną prezentacją, przy okazji upublicznienia.

Ale niech tam, na koniec trochę humoru:

„§ 8 Postanowienia końcowe pkt 8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem.”

A więc pilnuj Laureacie kanałów komunikacji, z Tobą.

Szersze info znajdziecie na krakow.pl. Regulamin. Termin składania projektów do 30 grudnia 2013 r., do godz.14.00.

Ciekawe co na to powie inicjatywa „Kraków przeciw igrzyskom”, na Facebooku.


 
    • Translate to:

  • Nowe

  • Tematy

  • Tagi